RSSتمامی مطلب در : "زندگینامه شهید تهرانی مقدم"

ابتكارهاي شهيد مقدم برگ برنده ما در آينده خواهد بود

ابتکارهای شهید مقدم برگ برنده ما در آینده خواهد بود

شهید حسن مقدم همیشه چندین سال جلوتر از زمان خودش فکر و حرکت می کرد و بقیه را هم دنبال خودش می کشید. امروز موفقیت هایی که در ساخت توپ و گلوله توپ، راکت اندازها و راکت ها و موشک های مختلف در جمهوری اسلامی داریم، بی شک بخش عمده ای از آن مدیون تفکرات و پیگیری ها و زحمات شبانه روزی شهید حسن مقدم است.