1. فریبرز کاظمی می‌گه:

  چند بیتی سرودم، باشد که گره کوچکی از بی خیالی ما ایرانیان نسبت به سرزمین آریایی مان را باز کند
  ارومیه در سالهای مدید
  از آن روزِگاری که گّشتِه پدید
  فراوان شکوه و صفا داشته
  محبت به دلها بّسی کاشته
  ولی خسته و دیگر او شاد نیست
  در او قدرتی بّهرِ فریاد نیست
  به چشمان خشکش دگراشک نیست
  دگر قطره ای آب در مّشک نیست
  زمین زیر پایش شده، چاک چاک
  برفته طراوت از او پاکِ پاک
  پریان و مرغان و ماهی همه
  درونش به پا کرده اند هّمهمه
  اّلا اهل این سرزمینِ بزرگ
  بزرگان و نامی یّلانِ سِتُرگ
  اگر قطره ای اشک در چشم نیست
  طبیبی فرا روی این زخم نیست
  بدان بی تفاوت شدیم از بّرش
  به پایین کشانیده ایم آن سّرّش
  همه چیز زاییده ی فکر ماست
  زِاّفکارمان هر چه یابیم سزاست
  قسم بر جهان گر که کورش ببود
  به اشک دو دیده، غمش می ربود
  بیا کوششی بهرِ دریا کنیم
  به زودی ، ارومیه احیا کنیم
  شتابیم به سویش به راه دُرست
  شود بهتر از روزِگار نخُست